Algemene Voorwaarden TRI HARD Series Netherlands

Algemene Voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden door TRI HARD BV, gevestigd te; P.J. Oudweg 41 – 1314 CJ – Almere. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73531782. Hierna te noemen TRI HARD.

Algemene voorwaarden en reglement TRI HARD

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Evenement: De door TRI HARD B.V. in enig jaar te organiseren sportevenementen: TRI AMSTERDAM, TRI ROTTERDAM, TRI NIJMEGEN, TRI OUDERKERK, TRI GRAND PRIX ZANDVOORT, TRI HLMRMEER en TRI BOSBAAN (voor- en najaar editie)
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
 4. Organisator: de rechtspersonen (in deze TRI HARD) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

ARTIKEL 2: DEELNAME

2.1. Een Deelnemer dient op dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 14 jaar voor een Sprint afstand 16 jaar voor de Olympische Afstand en 18 jaar voor de Midden Afstand.

2.2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld uiterlijk twee weken voor datum van het Evenement volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.3. Annuleren van een SPRINT of OLYMPISCHE AFSTAND
(m.u.v. TRI BOSBAAN najaarseditie)

Voor onze Sprint-afstanden en Olympische afstanden (met uitzondering van TRI BOSBAAN najaarseditie) hebben we een speciale regeling. Wij bieden geen restitutie op het inschrijfgeld maar wel de mogelijkheid je inschrijving voor €10,- door te schuiven naar een andere sprintwedstrijd of Olympische afstand van de TRI HARD series binnen hetzelfde jaar. Deze regeling is geldig tot uiterlijk 7 dagen voor de betreffende wedstrijd. Stuur hiervoor een mail met je verzoek naar info@TRIHARD.nl. Je huidige inschrijving wordt gelijk geannuleerd en je ontvangt dan een kortingscode waarmee alleen de €10,- nog openstaat. Pas na betaling van de €10,- is de overzetting compleet. Het is dan niet meer mogelijk dit ongedaan te maken.

2.4. Annuleren van TRI AMSTERDAM Middle Distance

Het is niet mogelijk de TRI AMSTERDAM Middle Distance te annuleren, wel is het tot 7 dagen voor het evenement mogelijk het startbewijs over te zetten op een andere naam. Zie punt 2.5 hieronder.

2.5. Startbewijs op andere naam zetten

Het is mogelijk om een betaald startbewijs over te zetten op iemand anders zijn naam. De kosten voor het overzetten van een Sprintstartbewijs is €10,- , voor OD €25,- en voor HD €35,-. Log hiervoor in op je eigen inschrijfomgeving met de inloggegevens die je in je bevestigingsmail hebt ontvangen en pas de gegevens aan en betaal het openstaande bedrag. Dit is mogelijk tot 7 dagen voor de wedstrijd. In deze laatste 7 dagen is er geen mogelijkheid tot omzetten meer mogelijk.

2.6. Eigen chip en/of NTB licentie nadat je bent ingeschreven

Het is mogelijk om weer in te loggen in je eigen inschrijfomgeving met de inloggegevens die je in je bevestigingsmail hebt ontvangen en dan alsnog je eigen chipnummer en/of NTB Licentienummer in te voeren. Dit moet je altijd zelf doen. Terugbetaalverzoek i.v.m. later ingevoerd eigen NTB Licentienummer kost €10,- administratiekosten. Dus alleen voor een reeds betaalde daglicentie van een Midden Afstand kan restitutie verwacht worden (€31-€10=€21). Pas het online aan en stuur daarna een mail met je restitutieverzoek naar info@TRIHARD.nl

2.7. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten.

2.8. Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten gaan, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

3.7. De Deelnemer dient in het geval van een aansprakelijkheidsclaim dit uiterlijk 14 dagen na einde van het evenement bij de Organisator in te dienen.

ARTIKEL 4: PORTRETRECHT

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

ARTIKEL 5: PERSOONSGEGEVENS

De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot noodzakelijk gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet. Deelnemer ontvangt na afloop van de wedstrijd een oproep middels sms van de Organisator met een oproep feedback te leveren ter evaluatie. Strikt noodzakelijke gegevens van Deelnemer worden gedeeld met de Nederlandse Triathlon Bond ten behoeve van de bepaling afdrachten en MyLaps Event Timing ten behoeve van het opstellen van uitslagenlijsten.

Organisator handelt in lijn met de geldende AVG

REGLEMENT:

De wedstrijden van TRI HARD Series Netherlands worden georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Triathlon Bond en conformeren zich aan de voorgeschreven richtlijnen. 

 • Deelnemers dienen te allen tijde de aanwijzingen van verkeersregelaars en politiebeambten op te volgen en moeten bedachtzaam zijn op aanwezige vervoersmiddelen. Een deelnemer die hier niet aan voldoet zal uit de wedstrijd worden genomen en gediskwalificeerd worden. De Race Director en juryleden zijn gemachtigd om atleten te diskwalificeren.
 • Conformeer je te allen tijde aan de geldende verkeersregels (tenzij door verkeersregelaars en politiebeambten anders aangegeven) en begrijp dat het parcours toegankelijk is voor publiek en verkeer. Ook de voor verkeer afgesloten stukken kunnen tijdens het evenement worden gebruikt door hulpdiensten en aan het evenement verbonden voertuigen. Houd je daarom te allen tijde aan de verkeersregels. Er wordt rechts gereden.
 • Het medische team van de TRI HARD Series is gerechtigd om atleten uit de wedstrijd te nemen wanneer ze voortzetting niet verantwoord achten.
 • Het is deelnemers niet toegestaan om prestatiebevorderende middelen, middelen die het gevoel van vermoeidheid onderdrukken of andere verboden middelen te gebruiken. Er worden dopingtests uitgevoerd. Een positieve test betekent diskwalificatie.
 • We vragen alle deelnemers om zich goed en sportief te gedragen, en om andere deelnemers, evenementmedewerkers en vrijwilligers netjes en respectvol te behandelen. Overtredingen hierop (zowel voor, tijdens als na het evenement) kunnen leiden tot diskwalificatie.
 • Wanneer een deelnemer ervoor kiest uit de wedstrijd te stappen dan dient hij/zij zo spoedig mogelijk de jury hiervan op de hoogte te stellen. Als hieraan niet wordt voldaan en er wordt overgegaan tot een zoek- en reddingsactie dan zullen de bijbehorende kosten op de betreffende deelnemer worden gevorderd als hij/zij zich op dat moment thuis of in een hotel/accommodatie bevindt.
 • De organisatie van TRI HARD BVbehoudt zich het recht voor om reglement, parcours en locaties te allen tijde te kunnen wijzigen. De deelnemers moeten hiervan echter voor de start van de wedstrijd op de hoogte worden gesteld, tenzij de wijziging direct betrekking heeft op de veiligheid van de atleten.
 • Zowel bij het zwem-, fiets- als looponderdeel is het dragen van koptelefoons of oordoppen niet toegestaan.
 • Deelnemers (m/v) aan de TRI HARD Seriesmogen zich niet met ontbloot bovenlijf begeven op het fiets- en loopparcours.
 • Elke deelnemer dient zich bekend te maken met het parcours, het is de eigen verantwoordelijkheid om de juiste route te volgen (afwijkende aanwijzingen van verkeersregelaars, politiebeambten en organisatie daargelaten).
 • TRI HARD BVbehoudt zich het recht voor om – wanneer de weersomstandigheden dit vereisen – de wedstrijd de Duathlonstatus mee te geven, met het oog op de veiligheid van de deelnemer. Hierbij zal geen (gedeeltelijke) teruggave van inschrijfgelden plaatsvinden. Zijn de weersomstandigheden zodanig slecht dat ook de veiligheid van de deelnemers bij een duathlon niet kan worden gewaarborgd dan kan de organisatie van TRI HARD BV ervoor kiezen het evenement in zijn geheel af te gelasten. Bij afgelasting zal het inschrijfgeld niet worden geretourneerd.
 • De uitgereikte startnummers dienen gedurende het gehele fiets- en looponderdeel zichtbaar te zijn.
 • Atleten dienen zich aan te melden gedurende de toegewezen tijden (zie deelnemersinformatie) en de deelnemersbriefing bij te wonen. Alle deelnemers (zowel individueel als estafette) dienen hun fietsen op de toegewezen tijden in te leveren, een regel waarop geen uitzonderingen worden gemaakt. De organisatie behoudt zich het recht voor om atleten die zich hier niet aan conformeren te diskwalificeren.

ZWEMREGELS

 • Een deelnemer dient tijdens het evenement te beschikken over een wetsuit en de badmuts die bij de registratie is verkregen. Eventuele aanpassingen worden medegedeeld tijdens de deelnemersbriefing aan de hand van de dan geldende weersomstandigheden, watertemperatuur en eventuele wijzigingen in zwemafstand.
 • Zwemvliezen, paddles, snorkels en drijfmiddelen zijn verboden.
 • Zwem- of duikbrillen mogen worden gedragen.
 • Als een deelnemer hulp ontvangt tijdens het zwemonderdeel (bijvoorbeeld van kanoërs of reddingsbrigade) kan dit leiden tot diskwalificatie.
 • 1 uur en 30 minuten na de laatste start wordt het zwemparcours gesloten voor individuele atleten en estafettes.
 • Tijdens het inzwemmen dienen deelnemers voor de door de organisatie verstrekte badmutsen te dragen. Iedereen die zich zonder organisatie badmuts op het parcours begeeft loopt het risico gediskwalificeerd te worden.
 • De organisatie van het evenement heeft het recht het zwemparcours te verplaatsen, in te korten of af te gelasten wanneer de weersomstandigheden, watertemperatuur of algehele waterconditie daartoe nopen.

FIETSREGELS

 • Stayeren is niet toegestaan. De ‘stayerzone’ is een 12 meter lange rechthoek van 3 meter breed (anderhalve meter aan beide zijden vanaf het voorwiel) tussen het voorste punt van de voorste fietser en de fietser erachter. Een inhaalactie (het volledig passeren van de stayerzone) dient binnen 20 seconden voltooid te zijn. Daaropvolgend hoort de ingehaalde atleet binnen 5 seconden uit de stayerzone van eerstgenoemde atleet verdwenen te zijn.
 • De startnummers mogen niet worden verkleind of anderszins aangepast. Het nummer dient op de rug te worden gedragen met fietsen.
 • Het dragen van een veilige fietshelm is verplicht.
 • De fietshelm dient met het kinbandje bevestigd te zijn voordat de fiets uit het rek wordt genomen. Vervolgens mag de helm pas weer worden losgemaakt als de fiets na het fietsonderdeel in het rek staat.
 • Individuele begeleiding is niet toegestaan. Het fietsparcours is gesloten voor supportvoertuigen. Een deelnemer mag geen hulp zoeken bij of aanvaarden van toeschouwers, begeleiders of derden met uitzondering van de officiële technische ondersteuning vanuit de organisatie of binnen de coachposten.
 • Een deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de staat en eventuele reparatie van de fiets. De fiets dient voor aanvang van het evenement goed te zijn onderhouden en in een rijklare staat te verkeren. De deelnemer dient in staat en voorbereid te zijn om eventueel noodzakelijke reparaties zelf uit te kunnen voeren, het aanvaarden van hulp hierbij kan leiden tot diskwalificatie. Hiermee is uitgesloten dat er met reservewielen of reservefietsen wordt gewerkt. Bij het inchecken van de fiets wordt een basale technische controle gedaan, waarbij alleen de fietsen die voldoen aan de eisen worden toegelaten tot de transitiezone. De helm moet tegelijk met de fiets ingecheckt worden.
 • Fietsers worden geacht om de instructies en aanwijzingen van alle race officials en autoriteiten op te volgen. Het is deelnemers toegestaan om met de fiets aan de hand te lopen als dit noodzakelijk is.
 • Deelnemers dienen op het parcours zoveel mogelijk rechts te houden. Inhalen dient aan de linkerzijde plaats te vinden.
 • De bestraffing voor stayeren, gevaarlijk rijden en onsportief gedrag wordt door de jury bepaald en kan leiden tot diskwalificatie.
 • Wanneer een z.g. cut-off time in de deelnemersinformatie is aangegeven behoudt de organisatie zich het recht voor om deelnemers die dan het fietsonderdeel nog niet voltooid hebben uit de wedstrijd te nemen.
 • De organisatie van het evenement heeft het recht het fietsparcours te verplaatsen of in te korten wanneer de weersomstandigheden of parcoursomstandigheden daartoe nopen.

 

LOOPREGELS

 • De startnummers mogen niet worden verkleind of anderszins aangepast. Het nummer dient aan de voorkant van het lichaam te worden gedragen met lopen.
 • Deelnemers dienen zoveel mogelijk rechts te lopen opdat passeren ter linkerzijde mogelijk blijft.
 • Individuele begeleiding op het parcours (in de vorm van niet-deelnemende hardlopers, fietsers of andere voertuigen) is niet toegestaan. Het aannemen van voeding of andere attributen is buiten de coachpost niet toegestaan, en kan leiden tot diskwalificatie.
 • Wanneer een z.g. cut-off time in de deelnemersinformatie is aangegeven behoudt de organisatie zich het recht voor om deelnemers die dan het looponderdeel nog niet voltooid hebben uit de wedstrijd te nemen.
 • De organisatie van het evenement heeft het recht het loopparcours te verplaatsen of in te korten wanneer de weersomstandigheden of parcoursomstandigheden daartoe nopen.
Neem contact met ons op

Kun je je vraag niet vinden in de "FAQ", stel dan je vraag via dit formulier aan ons!

Start typing and press Enter to search