Algemene Voorwaarden TRI HARD Series Netherlands

Algemene Voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden door TRI HARD BV, gevestigd te; P.J. Oudweg 41 – 1314 CJ – Almere. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73531782. Hierna te noemen TRI HARD.

Algemene voorwaarden en reglement TRI HARD

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Evenement: De door TRI HARD B.V. in enig jaar te organiseren sportevenementen TRI ALMERE, TRI AMSTERDAM en TRI ROTTERDAM
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
 4. Organisator: de rechtspersonen (in deze TRI HARD) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.
 5. Product/Dienst: aanvullende producten of diensten die bij het inschrijven voor een Evenement zijn opgenomen in de Overeenkomst.
 6. Leverancier: de partij die de aanvullende Producten of Diensten levert.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

ARTIKEL 2: INSCHRIJVING EN DEELNAME

2.1. Een Deelnemer dient op de dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 14 jaar voor een Sprint afstand, 16 jaar voor de Kwart Afstand en Standaard Afstand en 18 jaar voor de Midden Afstand bereikt hebben.

2.2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld uiterlijk de donderdag voor het Evenement volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.3. Inschrijfgelden zijn bepaald op basis van het moment dat de Deelnemer zich voor het Evenement inschrijft. Prijsverhoging geschiedt in meerdere fasen. In de eerste fase, die loopt tot en met 30 november 2023 wordt het laagste tarief, onder de naam early-bird, gerekend. De tweede fase loopt van 1 december 2023 tot en met 31 december 2023. De derde fase geldt van 1 januari 2024 tot 4 weken voor het Evenement. De laatste fase eindigt op de donderdag voor het Evenement. De inschrijving sluit aan het einde van die donderdag.

2.4. Bij inschrijving vóór het einde van de derde fase heeft Deelnemer recht op de eigen naam op het startnummer.

2.5. Het is Deelnemer toegestaan om na zijn inschrijving wijzigingen aan te brengen in zijn inschrijving. De eventuele kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor rekening van Deelnemer.

2.6. Het wijzigen van een licentienummer nadat de inschrijving is voltooid, is toegestaan. Deelnemer wordt geacht hier zelf zorg voor te dragen in de Njuko omgeving. Terugbetaling van de gemaakte kosten voor een daglicentie gaat gepaard met administratiekosten à €10,00.

Chip
Voor de tijdregistratie wordt gebruik gemaakt van het ProChip systeem van MyLaps. Het gebruik van de eigen ChampionChip is niet van toepassing. Indien een Deelnemer inschrijft met zijn eigen ProChip dient hij zelf te zorgen voor een actief abonnement.

Indien de Deelnemer een chip huurt is hij verplicht deze na de wedstrijd bij de Bike Check-Out in te leveren. Wanneer de chip niet wordt ingeleverd wordt een boete van € 25,- in rekening gebracht.

Licentie
Het is mogelijk om na je inschrijving in te loggen in je eigen inschrijfomgeving met de inloggegevens die je in je bevestigingsmail hebt ontvangen. Je kunt dan alsnog je eigen licentienummer invoeren. Dit moet je altijd zelf doen. Aan een terugbetaalverzoek i.v.m. later ingevoerd eigen licentienummer zijn €10,- administratiekosten verbonden. Een betaalverzoek kan gedaan worden via info@trihard.nl, na het invoeren van het licentienummer in de Njuko-inschrijfomgeving. Op de dag van de wedstrijd moet een geldige licentie getoond kunnen worden, indien Deelnemer hiertoe niet in staat is dient alsnog een daglicentie te worden aangeschaft.

ARTIKEL 3: ANNULEREN

3.1. Tijdens de inschrijving kan Deelnemer een annuleringsoptie ter waarde van € 10,- aanschaffen. Alleen met deze annuleringsoptie heeft Deelnemer recht op restitutie volgens de volgende voorwaarden:

Deze optie werkt op basis van “geld terug, geen vragen”, er hoeft enkel een mail gestuurd te worden naar info@trihard.nl.
– Bij annulering tot 3 maanden voor het evenement wordt 100% van het inschrijfgeld gerestitueerd
– Bij annulering tot 1 maand voor het evenement wordt 50% van het inschrijfgeld gerestitueerd
– Bij annulering tot 1 week voor het evenement wordt 20% van het inschrijfgeld gerestitueerd

* Bij annulering tot 1 week voor het evenement wordt 100% van chiphuur, fietshuur, wetsuithuur, startnummerband en licentiekosten teruggestort.

3.2. Een inschrijving voor een Sprint-, Kwart- of Standaard afstand kan tegen betaling van €10,- administratiekosten worden omgezet naar een inschrijving voor dezelfde (of kortere) afstand bij een Evenement in hetzelfde kalenderjaar. Deze regeling is geldig tot 7 dagen voor het Evenement waarvoor Deelnemer oorspronkelijk is ingeschreven. Gebruik maken van deze regeling geschiedt door te mailen naar info@trihard.nl. Een wijziging naar aanleiding van deze regeling kan niet ongedaan gemaakt worden.

3.3. Deelnemer heeft tot 7 dagen voor het Evenement de mogelijkheid zijn inschrijving over te dragen aan een nog niet voor hetzelfde Evenement ingeschreven persoon. Deelnemer wordt geacht hier zelf zorg voor te dragen via de Njuko omgeving. Deze actie gaat gepaard met administratiekosten à €10,00. In de laatste 7 dagen voor het Evenement is overdragen van de inschrijving niet meer mogelijk.

3.4. De in artikel 3.2 en 3.3 benoemde regelingen kunnen niet beiden gebruikt worden voor dezelfde inschrijving.

3.5. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten.

3.6. Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten gaan, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.

3.7 Uitzondering op artikel 3.6 is een annulering van het Evenement in geval van Corona door de Organisator. In dat geval krijgt de Deelnemer de volgende opties aangeboden:

 • Of restitutie van de waarde van hun inschrijfgeld minus 10 euro administratiekosten.
 • Of kosteloze omzetting naar hetzelfde TRI HARD evenement in het volgende kalenderjaar
 • Of kosteloze omzetting naar een ander TRI HARD evenement in hetzelfde kalenderjaar

Deze regeling is niet van toepassing als de Deelnemer zijn of haar individuele inschrijving annuleert, maar enkel bij annulering door de Organisator.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

4.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Deelnemer dient zich aan de aanwijzingen van de organisatie te houden. Schade, in welke vorm dan ook, die een rechtstreeks gevolg is van het niet opvolgen van deze aanwijzingen, blijft voor rekening van de schadelijdende partij. Indien een derde schade lijdt, in welke vorm dan ook, als gevolg van het niet opvolgen van aanwijzingen door een Deelnemer, dan komt deze schade voor rekening van deze Deelnemer.

4.2. Aansprakelijkheid aan de zijde van de organisatie met betrekking tot geleden schade kan slechts bestaan indien deze schade het gevolg is van handelen of nalaten van leden van de organisatie, of personen die namens de organisatie optreden, of door haar zijn ingeschakeld.

4.3. Claims jegens de organisatie dienen onverwijld ter kennis van de organisatie te worden gesteld. De organisatie onthoudt zich van een oordeel, maar stuurt de claims door aan haar assuradeur. De assuradeur beoordeelt met uitsluiting van ieder ander de claim en stelt vast of er sprake is van aansprakelijkheid en indien zo, in welke mate. De assuradeur is bevoegd om rechtstreeks in contact te treden met de claimant.

4.4. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

4.5. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid.

4.6. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist. De Deelnemer verklaart dat hij of zij aan deze eis voldoet en dat hij of zij zich door training en dergelijke voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

ARTIKEL 5: PORTRETRECHT

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

ARTIKEL 6: PERSOONSGEGEVENS

De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot noodzakelijk gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet. Deelnemer ontvangt na afloop van de wedstrijd een oproep middels sms van de Organisator met een oproep feedback te leveren ter evaluatie. Strikt noodzakelijke gegevens van Deelnemer worden gedeeld met de Nederlandse Triathlon Bond ten behoeve van de bepaling afdrachten, MyLaps Event Timing ten behoeve van het opstellen van uitslagenlijsten en Marathon Photos ten behoeve van personalisering beeldmateriaal.

Indien een Deelnemer besluit aanvullende Producten of Diensten aan te schaffen of af te nemen die door Organisator in het inschrijfformulier worden aangeboden worden de strikt noodzakelijke persoonsgegevens om het product of dienst te leveren gedeeld met de betreffende Leverancier.

Overzicht Producten/Diensten en Leveranciers:

 • Huur Wetsuits: Zero-D
 • Huur Fietsen en helmen: Wiel-Rent
 • START2TRI Online cursus en wisselclinics: PROschema
 • Watchtags: Safe-ID

Voor de niet genoemde producten vindt de levering plaats door TRI HARD en worden geen gegevens met derden gedeeld.
Organisator handelt in lijn met de geldende AVG.

ARTIKEL 7: Start2Tri cursus en wisselclinics

7.1 Deelnemer kan tijdens het inschrijven voor Evenement zich ook aanmelden voor een aanvullende Dienst genaamd Start2Tri cursus of wisselclinic, deze dienst wordt geleverd door Leverancier PROschema, gevestigd in Almere.

7.2 Er worden 1 Start2Tri-cursussen aangeboden:

 • 22 maart 2024 19:00-20:30 uur Clinic in Amsterdam
 • 5 april 2024 19:00-19:45 uur Start2Tri (online)
 • 19 april 2024 19:00-20:30 uur Clinic in Amsterdam
 • 3 mei 2024 19:00-19:45 uur Start2Tri (online)
 • 17 mei 2024 19:15-20:45 uur Wisselclinic bij TRI ALMERE

7.3 Er worden 3 wisselclinics aangeboden:

 • 17 mei 2024 – TRI ALMERE (Standweg, Almere), inschrijfdeadline woensdag 15 mei 2024 23.59 uur
 • 7 juni 2024 – TRI AMSTERDAM (Parc Somerlust, Amsterdam), inschrijfdeadline woensdag 5 juni 2024 23.59 uur
 • 21 juni 2024 – TRI ROTTERDAM (Willem Alexander Baan, Zevenhuizen), inschrijfdeadline: woensdag 19 juni 2024 23.59 uur

7.4 De Start2Tri-cursussen en/of wisselclinics worden geannuleerd als er voor het betreffende moment bij het bereiken van de inschrijfdeadline er minder dan acht deelnemers zich hebben aangemeld. Deelnemers krijgen in dat geval het betaalde bedrag teruggestort.

7.5 In het geval van annulering van de Dienst vanwege Corona door de Organisator krijgt krijgt de Deelnemer de volgende opties aangeboden:

 • Of restitutie van de waarde van het betaalde bedrag minus 5 euro administratiekosten.
 • Of kosteloze omzetting naar een vergelijkbare Dienst op een later moment in hetzelfde of eerstvolgend kalenderjaar

REGLEMENT:

De wedstrijden van TRI HARD Series Netherlands worden georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Triathlon Bond en conformeren zich aan de voorgeschreven richtlijnen. 

 • Deelnemers dienen te allen tijde de aanwijzingen van verkeersregelaars en politiebeambten op te volgen en moeten bedachtzaam zijn op aanwezige vervoersmiddelen. Een deelnemer die hier niet aan voldoet zal uit de wedstrijd worden genomen en gediskwalificeerd worden. De Race Director en juryleden zijn gemachtigd om atleten te diskwalificeren.
 • Conformeer je te allen tijde aan de geldende verkeersregels (tenzij door verkeersregelaars en politiebeambten anders aangegeven) en begrijp dat het parcours toegankelijk is voor publiek en verkeer. Ook de voor verkeer afgesloten stukken kunnen tijdens het evenement worden gebruikt door hulpdiensten en aan het evenement verbonden voertuigen. Houd je daarom te allen tijde aan de verkeersregels. Er wordt rechts gereden.
 • Het medische team van de TRI HARD Series is gerechtigd om atleten uit de wedstrijd te nemen wanneer ze voortzetting niet verantwoord achten.
 • Het is deelnemers niet toegestaan om prestatiebevorderende middelen, middelen die het gevoel van vermoeidheid onderdrukken of andere verboden middelen te gebruiken. Er worden dopingtests uitgevoerd. Een positieve test betekent diskwalificatie.
 • We vragen alle deelnemers om zich goed en sportief te gedragen, en om andere deelnemers, evenementmedewerkers en vrijwilligers netjes en respectvol te behandelen. Overtredingen hierop (zowel voor, tijdens als na het evenement) kunnen leiden tot diskwalificatie.
 • Het weggooien van afval is enkel toegestaan in afvalzones. De afvalzones bevinden zich rondom de verzorgingsposten en worden duidelijk aangegeven. Gooit een deelnemer afval weg buiten deze zone wordt hij of zij gediskwalificeerd.
 • Wanneer een deelnemer ervoor kiest uit de wedstrijd te stappen dan dient hij/zij zo spoedig mogelijk de jury hiervan op de hoogte te stellen. Als hieraan niet wordt voldaan en er wordt overgegaan tot een zoek- en reddingsactie dan zullen de bijbehorende kosten op de betreffende deelnemer worden gevorderd als hij/zij zich op dat moment thuis of in een hotel/accommodatie bevindt.
 • De organisatie van TRI HARD BV behoudt zich het recht voor om reglement, parcours en locaties te allen tijde te kunnen wijzigen. De deelnemers moeten hiervan echter voor de start van de wedstrijd op de hoogte worden gesteld, tenzij de wijziging direct betrekking heeft op de veiligheid van de atleten.
 • Zowel bij het zwem-, fiets- als looponderdeel is het dragen van koptelefoons of oordoppen niet toegestaan.
 • Deelnemers (m/v) aan de TRI HARD Series mogen zich niet met ontbloot bovenlijf begeven op het fiets- en loopparcours.
 • Elke deelnemer dient zich bekend te maken met het parcours, het is de eigen verantwoordelijkheid om de juiste route te volgen (afwijkende aanwijzingen van verkeersregelaars, politiebeambten en organisatie daargelaten).
 • TRI HARD BV behoudt zich het recht voor om – wanneer de weersomstandigheden dit vereisen – de wedstrijd de Duathlonstatus mee te geven, met het oog op de veiligheid van de deelnemer. Hierbij zal geen (gedeeltelijke) teruggave van inschrijfgelden plaatsvinden. Zijn de weersomstandigheden zodanig slecht dat ook de veiligheid van de deelnemers bij een duathlon niet kan worden gewaarborgd dan kan de organisatie van TRI HARD BV ervoor kiezen het evenement in zijn geheel af te gelasten. Bij afgelasting zal het inschrijfgeld niet worden geretourneerd.
 • De uitgereikte startnummers dienen gedurende het gehele fiets- en looponderdeel zichtbaar te zijn.
 • Atleten dienen zich aan te melden gedurende de toegewezen tijden (zie deelnemersinformatie) en de deelnemersbriefing bij te wonen. Alle deelnemers (zowel individueel als estafette) dienen hun fietsen op de toegewezen tijden in te leveren, een regel waarop geen uitzonderingen worden gemaakt. De organisatie behoudt zich het recht voor om atleten die zich hier niet aan conformeren te diskwalificeren.

ZWEMREGELS

 • Een deelnemer dient tijdens het evenement te beschikken over een de badmuts die bij de registratie is verkregen. Deze dient te worden gedragen op alle momenten dat de deelnemer in het water is. Dit geldt dus ook voor het inzwemmen.
 • Eventuele aanpassingen aan het zwemonderdeel worden medegedeeld tijdens de deelnemersbriefing aan de hand van de dan geldende weersomstandigheden, watertemperatuur en eventuele wijzigingen in zwemafstand.
 • Zwemvliezen, paddles, snorkels en drijfmiddelen zijn verboden.
 • Zwem- of duikbrillen mogen worden gedragen.
 • Als een deelnemer hulp ontvangt tijdens het zwemonderdeel (bijvoorbeeld van kanoërs of reddingsbrigade) kan dit leiden tot diskwalificatie.
 • De organisatie van het evenement heeft het recht het zwemparcours te verplaatsen, in te korten of het zwemonderdeel af te gelasten wanneer de weersomstandigheden, watertemperatuur of algehele waterconditie daartoe nopen.
 • Wanneer een z.g. cut-off time in de deelnemersinformatie is aangegeven behoudt de organisatie zich het recht voor om deelnemers die dan het zwemonderdeel nog niet voltooid hebben uit de wedstrijd te nemen.

FIETSREGELS

 • Stayeren is niet toegestaan. De ‘stayerzone’ is een 12 meter lange rechthoek van 3 meter breed (anderhalve meter aan beide zijden vanaf het voorwiel) tussen het voorste punt van de voorste fietser en de fietser erachter. Een inhaalactie (het volledig passeren van de stayerzone) dient binnen 20 seconden voltooid te zijn. Daaropvolgend hoort de ingehaalde atleet binnen 5 seconden uit de stayerzone van eerstgenoemde atleet verdwenen te zijn.
 • De startnummers mogen niet worden verkleind of anderszins aangepast. Het nummer dient op de rug te worden gedragen met fietsen.
 • Het dragen van een veilige fietshelm is verplicht.
 • De fietshelm dient met het kinbandje bevestigd te zijn voordat de fiets uit het rek wordt genomen. Vervolgens mag de helm pas weer worden losgemaakt als de fiets na het fietsonderdeel in het rek staat.
 • Individuele begeleiding is niet toegestaan. Het fietsparcours is gesloten voor supportvoertuigen. Een deelnemer mag geen hulp zoeken bij of aanvaarden van toeschouwers, begeleiders of derden met uitzondering van de officiële technische ondersteuning vanuit de organisatie of binnen de coachposten.
 • Een deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de staat en eventuele reparatie van de fiets. De fiets dient voor aanvang van het evenement goed te zijn onderhouden en in een rijklare staat te verkeren. De deelnemer dient in staat en voorbereid te zijn om eventueel noodzakelijke reparaties zelf uit te kunnen voeren, het aanvaarden van hulp hierbij kan leiden tot diskwalificatie. Hiermee is uitgesloten dat er met reservewielen of reservefietsen wordt gewerkt. Bij het inchecken van de fiets wordt een basale technische controle gedaan, waarbij alleen de fietsen die voldoen aan de eisen worden toegelaten tot de transitiezone. De helm moet tegelijk met de fiets ingecheckt worden en mag daarna de transitiezone enkel verlaten tijdens en na de wedstrijd.
 • Fietsers worden geacht om de instructies en aanwijzingen van alle race officials en autoriteiten op te volgen. Het is deelnemers toegestaan om met de fiets aan de hand te lopen als dit noodzakelijk is.
 • Deelnemers dienen op het parcours zoveel mogelijk rechts te houden. Inhalen dient aan de linkerzijde plaats te vinden.
 • De bestraffing voor stayeren, gevaarlijk rijden en onsportief gedrag wordt door de jury bepaald en kan leiden tot diskwalificatie.
 • Wanneer een z.g. cut-off time in de deelnemersinformatie is aangegeven behoudt de organisatie zich het recht voor om deelnemers die dan het fietsonderdeel nog niet voltooid hebben uit de wedstrijd te nemen.
 • De organisatie van het evenement heeft het recht het fietsparcours te verplaatsen of in te korten wanneer de weersomstandigheden of parcoursomstandigheden daartoe nopen. 

LOOPREGELS

 • De startnummers mogen niet worden verkleind of anderszins aangepast. Het nummer dient aan de voorkant van het lichaam te worden gedragen met lopen.
 • Deelnemers dienen zoveel mogelijk rechts te lopen opdat passeren ter linkerzijde mogelijk blijft.
 • Individuele begeleiding op het parcours (in de vorm van niet-deelnemende hardlopers, fietsers of andere voertuigen) is niet toegestaan. Het aannemen van voeding of andere attributen is buiten de coachpost niet toegestaan, en kan leiden tot diskwalificatie.
 • Wanneer een z.g. cut-off time in de deelnemersinformatie is aangegeven behoudt de organisatie zich het recht voor om deelnemers die dan het looponderdeel nog niet voltooid hebben uit de wedstrijd te nemen.
 • De organisatie van het evenement heeft het recht het loopparcours te verplaatsen of in te korten wanneer de weersomstandigheden of parcoursomstandigheden daartoe nopenZero
Neem contact met ons op

Kun je je vraag niet vinden in de "FAQ", stel dan je vraag via dit formulier aan ons!

Start typing and press Enter to search